КОМПЕТЕНТНОСТ И ФУНКЦИИ

Съдържанието на този раздел се опитва да даде обща характеристика на служебната компетентност на нотариуса, неговия статут, правомощия, задължения, отговорност и функции.

Зачитайки легалната дефиниция, прогласена в чл. 2 от ЗННД, намирам представянето в необремена от строга юридическа терминология форма за полезно и по–достъпно за гражданите – неюристи.

Нотариуса е лице, изпълняващо възложени му от Държавата удостоверителни функции в условия на постоянно назначение и под санкцията на Министерство на правосъдието и Нотариалната камара на Република България. Позната от древността, в различните периоди професията на нотариуса е имала различен обхват и съдържание, но неизменно в смисъла на свидетел, безпристрастен съветник и „пазител на книгите”. Нотариуса е независим и подчинен единствено на Закона, отговаря за законосъобразността на официалните документи, които съставя, имащи изпълнителна и доказателствена сила.

Нотариуса е обвързан с изясняване на правата и задълженията на лицата, при задължение за безпристрастност, справедливост и равна отдалеченост от страните. Най–общо, дейността на нотариуса включва: Извършване на нотариални актове; Набавяне, съставяне и обследване за законосъобразност на документи и книжа, свързани със сделки с недвижимости и вещи; Изготвяне на договори и споразумения и удостоверяване на обстоятелства по тях; Предоставяне на устни и писмени консултации; Действия по изпълняване на завещания; Връчване на кореспонденция; Удостоверяване верността на преписи от документи; Други правни и фактически действия, възложени му от Закона;


Тази електронна страница е информационна – т.е. характера и е указателен, а не рекламен, не представлява професионална препоръка, нито юридическа консутлация, не претендира за изчерпателност и не може да замести цялостен правен съвет.


Copyright © 2010 DIMITAR ALEXANDROV. All rights reserved. Created by Dimidesign. Programming by bksi